Bị cáo có quyền, kể cả khi nói lời sau cùng!

Bị cáo có quyền, kể cả khi nói lời sau cùng!

Bị cáo có quyền, kể cả khi nói lời sau cùng!